Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Cuprins:
a) ACTELE NORMATIVE
b) STRUCTURA ORGANIZATORICA, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE
c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI
d) COORDONATE DE CONTACT
e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII
g) LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
h) MODALITATE DE CONTESTARE
i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001
 
BULETIN INFORMATIV 
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Săceni, telefon 0247-337402, la adresa de e-mail: saceni_tr@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Săceni, str. Dunării, nr.1, localitatea Săceni, județul Teleorman, https://www.primariasaceni.ro/

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Săceni: link  

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
HCL nr. 23 din 23.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Săceni Vizualizare

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei

– aprobată prin HCL nr. 34 din 15.12.2023 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele                            Functia                Zile de audiente               Ore de audiente 
Vișănoiu Marin                                      Primar                        Marti                         10,00 – 14,00 
Urlet Sorin-Anton                                Viceprimar                     Joi                            10,00 – 12,00 
Iliescu Iuliana                                       Secretar                     Vineri                         10,00 – 14,00 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 0247.337.402;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI 

COMUNEI SĂCENI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primariei comunei SĂCENI:
Dl. Vișănoiu Marin  – Primar
Dl. Urlet Sorin-Anton – Viceprimar
D-na. Iliescu Iuliana  – Secretarul comunei Săceni;

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: D-na. Iliescu Iuliana  – Secretarul comunei Săceni

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Săceni
Sediul: localitatea Săceni, str. Dunării, nr. 1
Telefon: 0247-337402.
Fax : 0247-337402.
E-mail: saceni_tr@yahoo.com
Site: https://www.primariasaceni.ro/

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Săceni şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local
Referitor la sursele financiare ale comunei Săceni atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Săceni şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Săceni.

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici

Secretarul comunei Săceni, Iliescu Iuliana

 

i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001