Alte documente

– a) REGISTRUL privind ÎNREGISTRAREA REFUZURILOR de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

– b) REGRISTRUL pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la PROIECTELE HOTARÂRILOR autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;

– c) Informare în prealabil, din oficiu, asupra PROBLEME de INTERES PUBLIC care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;

– d) Informare în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ: click aici;

– e) Publicare Minute în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică: click aici;

– f) Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative: click aici;

– g) Publicare DECLARAȚII de CĂSĂTORIE: click aici;

– h) Publicare alte documente neprevăzute la lit. a)-g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;
– i) Publicare alte documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.